Keresés

2016. december 23., péntek

Kellemes ünnepeket kívánunk!


Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének nevében 
valamennyi jelenlegi és volt hallgatónknak, 
partnerünknek és munkatársunknak 
békés, meghitt karácsonyt, 
vidám szilvesztert, s az
új észtendőben kedvet 
és sok sikert
kívánunk!

2016. december 22., csütörtök

Mesterszakos tájékoztató

2016. december 15-én - a hallgatói képviselet kezdeményezésére és szervezésében - mesterszakos tájékoztatót tartottunk intézetünkben. Kiszl Péter intézetigazgató köszöntötte alapszakos hallgatóinkat, majd rövid előadásában ismertette az új képzési és kimeneti követelmények hatását az informatikus könyvtáros mesterképzésre. A szak felelőse kitért a várható hallgatói keretszámokra is, valamint hazai és nemzetközi intézményi együttműködéseinkre, diplomásaink kedvező elhelyezkedési lehetőségeire, illetve a felvételi követelményekre. Az eseményen - jelenlegi és végzett hallgatóink közreműködésével - sor került mesterszakos specializációink (kutatás-fejlesztési információmenedzser és üzleti információmenedzser) ismertetésére.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk könyvtártudomány MA képzésünkön!

- további képek galériánkban

2016. december 20., kedd

Információs kisvállalkozások

Képzési programjainkban fontosnak tartjuk hallgatóink gazdasági, vállalkozói kompetenciáinak, illetve pénzügyi kultúrájának fejlesztését. Informatikus könyvtáros másodéves mesterszakos hallgatóink - többek között - információs kisvállalkozások létrehozását és működtetését modellezték az őszi szemeszter során Kiszl Péter intézetigazgató Szervezeti információgazdálkodás és információs tanácsadás című kurzusa keretében. A félév utolsó óráján, 2016. december 15-én két neves szakember, Kóródy Judit, az Infodok Kft. (a Magyar Telekom információszolgáltatója) ügyvezetője és Szalay Krisztián, az ELTE BTK Gazdasági Hivatalának vezetője tett látogatást a kurzus során modellezett cégek képviselőinél, és segítette tanácsaival, javaslataival a projektdokumentumok elkészítését, valamint a vizsgára való felkészülést.

- További képek galériánkban

2016. december 18., vasárnap

Szakmai együttműködési megállapodás a pécsi Csorba Győző Könyvtárral

Szakmai együttműködési megállapodást írt alá Miszler Tamás, a pécsi Csorba Győző Könyvtár igazgatója, valamint dr. Kiszl Péter, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének igazgatója. A dokumentumot ellátta kézjegyével prof. dr. Borhy László akadémikus, az ELTE BTK dékánja is.

A kooperáció kiemelt területeként a Csorba Győző Könyvtár az ELTE BTK KITI hallgatói számára rendszeresen szakmai gyakorlatokat szervez, különös tekintettel segíti a hallgatók aktív bekapcsolódósát a kistérségi mozgókönyvtári (könyvtárbusz) ellátásba. Az együttműködés további célja a Csorba Győző Könyvtár közkönyvtári működésének, tevékenységének, valamint a felsőoktatási képzésben tanultak gyakorlati alkalmazásának bemutatása az ELTE BTK KITI hallgatóinak.

- Képek az eseményről galériánkban

A Könyvtárbusz-programról:

2016. december 16., péntek

Tartalomszolgáltató műhelyünk őszi vendégei

Intézetünk tartalomszolgáltatás-kutató műhelyének őszi programjában vendégünk volt Varga István fonyódi helytörténész, könyvtárvezető, akit elsősorban azért hívtunk, mert személyes példájával bizonyítja, mennyit tehetünk, s érhetünk el könyvtáros szakemberként egy település múltjának feltárásáért, identitása megerősítéséért. A mesterszakos hallgatóknak is tanulságos, meggyőző lehetett kreatív pályája, lelkesedése és kitartása, de tavasszal, a Nyitott Napok előadójaként mindannyian találkozhatunk vele, s hallhatunk majd előadásában az üdülőváros múltját feltáró izgalmas hely- és kortörténeti kutatásokról.
Palkó Gábor a Petőfi Irodalmi Múzeum DigiPhil programjáról tartott bemutató előadása irodalmi múltunk korszerű megőrzésének modern eszköztárába vezette be hallgatóinkat. Néhány óra erejéig bekapcsolódhattunk munkájukba is, a gyakorlati instrukciókat könyvtáros kolleganőjétől, Mohay Anikótól kaptuk.
A félév során megkezdtük a Budapest Gyűjteménnyel közös újabb webprojekt előkészítését is. Ismét értékes, különleges kortörténeti képanyag közzétételét kaptuk feladatul. A dokumentumok feldolgozása során jeles történészek fogadták el meghívásunkat, s dolgoztak velünk az alagsori géptermekben: Joó András (Veritas Intézet), Szécsényi András (Holokauszt Emlékközpont), Zeke Gyula (történész, író) és Csontó Sándor (várostörténész) volt munkatársunk a projektben, mellyel májusra készülünk el.

2016. december 15., csütörtök

Vendégünk volt Ács Pál


A Nyitott Napok 2016 őszi szemeszterének utolsó rendezvényére december 7-én került sor. Ács Pál, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos tanácsadója és az ELTE címzetes egyetemi tanára Biblia, bibliai irodalom
a 16. századi magyar nyomtatványokban
című előadásában elmondta, hogy a reformáció − Európában és Magyarországon – kezdeteitől fogva a Biblia által határozta meg önmagát. „Lelkiismeretem Isten Igéjének a foglya” – mondta Luther. Az előadás ebből a kijelentésből kiindulva értelmezte és elemezte a 16−17. századi magyar bibliafordításokat. Arra a kérdésre kereste a választ, hogy a reformáció évszázadában milyen szempontok szerint alakították ki a magyar bibliafordítók az általuk helyesnek és pontosnak vélt bibliai textust. Melyek voltak a korabeli bibliatudomány alapelvei, milyen módszerekkel magyarázták a Bibliát, és milyen szintre jutott el a reneszánsz−barokk kori bibliai filológia Magyarországon? A protestáns Heltai Gáspár, Károlyi Gáspár, valamint a katolikus reformációt képviselő Káldi György és mások bibliafordításainak áttekintése után megállapítható, hogy a régi magyar bibliatudomány soha nem szakadt el a teológiától, mindig azt szolgálta, egyúttal érzékenyen reagált a teológiában bekövetkező legapróbb változásokra is.

További irodalom:
- Ács Pál, A prófétai Szó. Udvar- és felsőbbségbírálat a magyar reformáció korai szakaszában = Magyar reneszánsz udvari kultúra, szerk. R. Várkonyi Ágnes, Székely Júlia, Gondolat, Budapest, 1987, 118-128, jegyzetek: 357−359.
- Ács Pál. „Én Fiam Vagy, Dávid…” A historikus értelmezés korlátai a 2. zsoltár unitárius fordításában, Irodalomtörténeti Közlemények, 112(2008), 632−648.
- Ács Pál, Miért hiányoznak Szent Pál levelei a Jordánszky-kódex bibliafordításából? = Klárisok. Tanulmánykötet Korompay Klára tiszteletére, szerk. Csiszár Gábor, Darvas Anikó, Budapest, ELTE, 2011, 37−46.

- További képek az eseményről galériánkban (A fotókat Németh Katalin és Bibor Máté készítette).

2016. december 13., kedd

Bibor Máté előadása a kolozsvári REFO500 nemzetközi konferencián


The Challenges and Cultures of Change in Transylvania, 16th to 18th Centuries / Provocările şi culturile schimbării în Transilvania în secolele XVI–XVII / A változás kultúrái és kihívásai a 16–18. századi Erdélyben címmel rendeztek nagyszabású, nemzetközi konferenciát a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen 2016. december 9–10-én. A tudományos tanácskozáson Bibor Máté nem csak részt vett, hanem Humanizmus és religio (Felekezetiség Gyulaffi Lestár írásaiban) címmel előadást is tartott.
Mint referátumában elmondta, Gyulaffi Lestár (1556--1606?) évtizedeken keresztül volt az Erdélyi Fejedelemség magasrangú tisztviselője, történelmi hitelességű jegyzetei irodalmilag sem jelentéktelenek. Írásaiból egy objektivitásra törekvő humanista alakja rajzolódik ki. Tárgyilagos szemléletére jellemző, hogy felekezeti hovatartozását mindeddig nem sikerült megnyugtatóan tisztázni. Ez nem csak az adott korban és a történelmi körülmények miatt meglepő, hanem azért is, mert Gyulaffi számos följegyzésében említ felekezeti szempontból különféleképpen értelmezhető eseményeket, személyiségeket. Az előadás során a KITI tanársegéde Gyulaffi ilyen jellegű megnyilatkozásait elemezte, és ezeken keresztül mutatta be azt a magatartásformát, a felekezeti kérdésekhez való mértéktartó viszonyulást, amely a korban kivételesnek számított, Gyulaffinak viszont a sajátja volt.

- A konferencia programja
- Sajtóbeszámoló:
TV-tudósítás és stúdió-beszélgetés
- illusztráció: Joris Hoefnagel, Clavdiopolis – Coloswar vulgo Clavsenbvrg: Transiluaniae civitas primaria, 1617 (Budapest, ELTE EK)

2016. december 12., hétfő

Vincze Erika újabb képadományai

Intézetünk oktatási tereinek és több irodájának Vincze Erika tipográfusművész képei adnak modern, de a bölcsésztudománnyal, könyv- és  írástörténettel egyaránt harmonizáló arculatot. Örömmel adunk hírt róla, hogy néhány napja már 6-os tantermünk falait is a művésznő által Kiszl Péter intézetigazgató részére adományozott tíz alkotás díszíti:

Lettre Cadels (700x500)
Scripsit (500x700)
Calliope (500x700)
Hungaria Typographica 1. (700x500)
Hungaria Typographica 2. (700x500)
Laus Pannoniae (700x500)
Calliope camoena (700x500)
Ars aedificandi (700x500)
Camoenae Hungaricae (700x500)
Retractatio (500x700)

Köszönjük az ismételten nagylelkű ajándékot!

- Galéria - fényképek a 6-os tanteremről
- Vincze Erika honlapja
Kapcsolódó korábbi események:
Vincze Erika tipográfus kiállítása az ELTE Informatikai és Könyvtártudományi Intézetében
Vincze Erika Fecit című kiállításának megnyitója
- Vincze Erika újabb kiállítása Pécsett

2016. december 11., vasárnap

A Fülöp Géza Könyvtártudományi Tudományos Diákkör intézeti fordulója

November 30-án került megrendezésre Intézetünk helyi TDK fordulója, melynek keretein belül négy hallgató kvalifikálta magát az Országos Tudományos Diákköri Tanácsra.
Hujber Zsófia (másodéves MA hallgató) Az orvosok információkeresési szokásai címmel, használói szükségletek a változó környezetben alcímmel tartotta meg előadását. (Témavezetői: Barátné Hajdu Ágnes és Kiszl Péter.) Zsófia munkája a külföldi orvosok információkeresési szokásait, valamint saját kutatását mutatja be, mely a hazai helyzetet igyekszik feltérképezni.
Incze Dorottya (másodéves MA hallgató) pályamunkájának témája az FRSAD (Functional Requirements of Subject Authority Data). (Témavezető: Barátné Hajdu Ágnes.) A konceptuális modellt az IFLA szakemberei dolgozták ki, s entitásokat, valamint azok tulajdonságait és kapcsolatait, illetve a besorolási adatok felhasználói feladatait határozza meg.
Kiss Attila Csaba (másodéves MA hallgató) a Kínai könyvtárügy 1860 és 1949 között című előadásában bemutatta a kínai könyvgyűjtemények fejlődését és a modern, európai értelemben vett könyvtárak kialakulását. (Témavezető: Bibor Máté.)
Az OTDK-n való részvétel nem csak a mesterszakos hallgatókat vonzotta, Kelemen Márta, végzős BA hallgató a napjainkban egyre nagyobb népszerűségnek örvendő social bookmarking-ról, s az ahhoz szorosan kapcsolódó social tagging-ről tartotta meg előadását. (Témavezető: Senkei-Kis Zoltán)


Hallgatóinknak ezúton is szívből gratulálunk továbbjutásukhoz!

2016. december 9., péntek

Könyvtár az ötvenes években - rendezvényünk videófelvétele

Talán az 1956-os kerek évfordulónak is része lehet abban, hogy rendkívüli érdeklődés kísérte a Rákosi-korszak könyvtárpolitikájáról Intézetünkben rendezett teltházas szakmai programot. A  népkönyvtárak kialakulásának, a könyvtári rendszer országos fejlesztésének és a pártpolitika összekapcsolásának időszaka a könyvtártörténet-írás fontos kutatási területe, s - mint Kiszl Péter intézetigazgató hangsúlyozta - maga a könyvtártörténet is kiemelten fontos a könyvtárosképzésben, hiszen a digitális korszakban is őriznünk kell hagyományainkat, ápolnunk identitásunk alapjait, ezzel is biztosítva tudományterületünk egyedi interdiszciplinaritását. Törekvésünket jól példázza Intézetünk megújult könyvtörténeti szakiránya, kapcsolódó rendezvényeink, hallgatóink OTDK és szakdolgozati témaválasztásai csakúgy, mint történeti kutatásaink nyomtatott és hálózati eredményei. Adekvát helyszínként, nyitott és fogékony közönséggel és a lebonyolításban örömmel közreműködő hallgatókkal köszönthettük november 16-án,  az ELTE BTK Központi Olvasótermében a  kutatási terület legkiválóbb képviselőit, s adjuk közre most a rendezvény videófelvételeit:

Dr. Gáborjáni Szabó Botond könyvtárigazgató
(Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Debrecen)
Az egyházi könyvtárak helyzete (1944-1956) Videó | Prezentáció

Kégli Ferenc ny. osztályvezető, bibliográfus (Országos Széchényi Könyvtár)
A három könyvtári központ (1945-1954)  Videó | Prezentáció

Pogány György ny. könyvtárigazgató (Kármán József Városi Könyvtár, Pilis)
Olvasómozgalmak, olvasói kampányok 1945-1956 között Videó

Pogányné dr. Rózsa Gabriella könyvtárvezető
(Magyar Honvédség Egészségügyi Központ VEIG VELI Tudományos Könyvtár)
A könyvtárosképzés új paradigmája 1945 és 1956 között Videó | Prezentáció

Dr. Sonnevend Péter ny. könyvtárigazgató és ny. főiskolai tanár
Könyvtárpolitikai útvesztők és kényszerpályák a Rákosi-korszakban (1945-1956) Videó | Prezentáció

Dr. habil. Varga Katalin igazgató és tanszékvezető
(OPKM, Pécsi Tudományegyetem Könyvtár- és Információtudományi Tanszék)
Az iskolai és gyermekkönyvtári ellátás "fejlődése" (1944-1956) Videó | Prezentáció


2016. december 8., csütörtök

Látogatás az Egyetemi Könyvtár könyvkötő és restaurátor műhelyében

2016. december 6-án az KITI első éves MA-s hallgatóival az Egyetemi Könyvtár restaurátor és könyvkötő műhelyébe látogattunk. Kalauzunk, Szalaváry Mikós restaurátor a kötészeten többek között bemutatta a vágógép működését és a könyvtári kötéseken szokásos "aranyozott" feliratok készítését. A leendő könyvtárosok számára konkrét példákon szemléltette a könyv-penészedés típusait, ezáltal is segítve az esetleges fertőzés felismerését. Kovács Szilvia könyvkötő folyóiratok évfolyamok szerinti bekötését mutatta be.
Átsétálva a restaurátorműhelybe, előbb a sérült lapok papíröntéssel, ill. japánpapírral történő kiegészítésének munkálataiba nyerhettünk betekintést, majd a bordára és a szalagra fűzéssel ismerkedhettünk meg. Az előbbieket csakúgy mint a könyvkötések tisztítását, 15–18. századi nyomtatványokon és hasonló korú kötéseiken szemléltette vezetőnk.
Megtekinthettünk a restaurálási munkálatok során előkerült a kódextöredékeket is. Ezek egy részét a kora újkorban kötéstáblák készítéséhez használták, mások – vékony szeletekre vágva – fűzésmegerősítő csíkként szolgáltak. Ma már természetesen ismét értékként tekintünk rájuk, hiszen tudományos jelentőségük gyakran nagyobb, mint azoké a – rendszerint nyomtatott – könyveké, amelyeket a 16--17. században beléjük kötöttek.
A kötés nélküli (vagy jellegtelen 19–20. századi papírkötésben lévő) kéziratok, ős- és réginyomtatványok modern bőr- vagy pergamenkötést kapnak. Az restaurált és/vagy tisztított könyvkötések savmentes kartonból készült, jól szellőző védőtokot kapnak, majd visszahelyezik őket a raktárba.

- További képek a látogatásról - galériánkban (A fotókat Bibor Máté készítette.)

2016. december 7., szerda

Kutatás 2.0 - könyvbemutatón a Könyvtári Intézetben

2016. december 5-én a Könyvtári Intézet felkérésére Fodor János, intézetünk adjunktusa ismertette az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi Szakkönyvtárának olvasótermében a Research 2.0 and the Future of Information Literacy című szakkönyvet, majd vezette a kiadványt  bemutató beszélgetést Koltay Tiborral és Z. Karvalics Lászlóval, a kötet két magyar szerzőjével.
A londoni Chandos Kiadó gondozásában megjelent mű a kutatás paradigmaváltását és az információs műveltség változására gyakorolt hatását elemezve mutatja be a tudományos szakkönyvtárak szereplehetőségeit.
Fodor János könyvismertetője 2017 elején jelenik meg a Könyvtári Figyelőben.

Az eseményről és a kiadványról a Könyvtári Intézet honlapján.

2016. december 4., vasárnap

Hazai György könyvtára - projektindító tájékoztató

2016. december 1-jén intézetünk vendége volt Dr. Hazai Kinga jogász, Prof. dr. Hazai György akadémikus lánya, aki az érdeklődő informatikus könyvtár szakos, valamint török szakos hallgatók számára ismertette a jeles orientalista, turkológus könyvtárának jelenlegi helyzetét, és a gyűjteménnyel kapcsolatos terveket. Barátné dr. Hajdu Ágnes tanszékvezető asszony köszöntését követően Dr. Hazai Kinga örömét fejezte ki, hogy a Könyvtár- és Információtudományi Intézet hallgatói bekapcsolódnak Hazai professzor úr páratlan hagyatékának feldolgozásába Dr. Németh Katalin szakmai koordinálásával. A projektindító megbeszélésen felmerült a kérdések között a gyűjtemény számára kiválasztandó integrált könyvtári rendszer, a nyelvi heterogenitásból - török, görög, arab nyelvű dokumentumok - adódó kihívások, a dokumentumok tematikus elrendezése, a szakrend.
Bízunk benne, hogy az együttműködés eredményeként a páratlan gyűjtemény mielőbb kereshetővé, hozzáférhetővé válhat és szolgálhatja az érdeklődő közönségét!

- További képek az eseményről
- Bővebb információ a projektről (pdf)
- Wikipédia: Hazai György

2016. december 1., csütörtök

Élen a bölcsészetben és a pedagógusképzésben

2016. november 24-én jelentette meg új felsőoktatási rangsorát a Heti Válasz. A három legjobb magyar egyetem idén a Pázmány, a Corvinus és az ELTE lett. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem két képzési területen, a bölcsészettudományban és a pedagógusképzésben áll az élen. A legnépszerűbb szakok rangsorai közül az ELTE vezeti a legtöbbet: hetet.

A bölcsészettudomány képzési területet rangsoroló lista élén – hasonlóan a 2015-ös évhez – az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara, második helyén az ELTE Bölcsészettudományi Kara áll. A kapcsolódó szakok közül hármat említ a kiadvány: az anglisztika és a szabad bölcsészet alapszakok esetén Egyetemünk nyújtja a legjobb képzést, míg a pszichológiai alapképzésben a második helyen áll. Az oktató kiválóság szempontjából az ELTE Bölcsészettudományi Kara vezeti a listát.

- Kép forrása és további részletek egyetemünk honlapján

2016. november 30., szerda

70. születésnapján köszöntöttük Sebestyén György professzor urat

Intézetünk munkatársai 2016. november 29-én az elmúlt évtizedeket felidéző fotókönyvvel köszöntötték a Franciaországban élő testvérével érkező Sebestyén György professzort. Sebestyén György 1987 óta munkatársunk, a hazai könyvtártudományi felsőoktatás ismert személyisége, 1998 és 2012 között tanszékvezetőként, 2000 és 2013 között doktori programunk vezetőjeként, 2007 és 2011 között intézetünk igazgatójaként képzési programunk meghatározója.

Professor emeritusunknak boldog születésnapot, jó egészséget és töretlen munkakedvet kívánunk!

- további fényképek galériánkban

2016. november 29., kedd

Barátné Hajdu Ágnes előadásai az MKE szakmai napjain

Barátné Hajdu Ágnes az MKE két szervezetének szakmai napján adott elő a közelmúltban. Kecskeméten, a Bács-Kiskun Megyei Szervezet szakmai napján 2016. november 21-én Életpályamodell. A szakmai érdekképviselet aktuális kérdései címmel tartott előadást, majd Kaposváron, 2016. november 29-én, a megalakulásának 50. évfordulóját ünnepelő MKE Somogy Megyei Szervezete meghívására a megyei könyvtárban tartott rendezvényen köszöntötte a tagságot, s adott elő Stratégiák és életpálya címmel.

Barátné Hajdu Ágnes Kaposváron

2016. november 28., hétfő

Látogatás a Magyar Nemzeti Múzeum Központi Könyvtárában


2016. november 23-án az KITI első éves MA-s hallgatóival a Magyar Nemzeti Múzeum Központi Könyvtárába látogattunk. Kalauzunk, Tvarosek Tamás – történész, könyvtári asszisztens, levelezőként a KITI diákja, emellett régész-doktorandusz – gazdagon illusztrált ppt-vel és számos kézbe vehető dokumentummal szemléltette mondandóját.
Megismertetett a Múzeum, és azon belül a könyvtár történetével és állományával, ill. feladataival. A bárki által látogatható gyűjtemény a maga csaknem 300.000 dokumentumával Közép-Európa egyik legnagyobb régészeti könyvtára. Berendezésének jelentős része a harminc évvel ezelőttig itt működött nemzeti könyvtár számára készült. Az érdekes és informatív kihelyezett óra méltó lezárása volt az alapítóról elnevezett, reprezentatív Széchényi-terem megtekintése.

- Kép forrása: Magyar Nemzeti Múzeum

2016. november 27., vasárnap

Ismét a Piarista Központi Könyvtár vendégei voltunk

Mint emlékezetes, 2016. október 13-án az MA első évfolyam hallgatói látogattak a kegyesrendiek bibliotékájába, és ismerkedtek meg annak gyűjteményével, használatával, ill. az egyházi könyvtárak működésével.
Bő egy hónappal később, november 18-án ismét Baranya Péter volt kalauzunk, ezúttal azonban a BA harmadéves, könyvtörténet-specializációs diákjainak tartott kihelyezett tanórát. Ennek megfelelően a könyvtárvezető most a gyűjtemény történetére és muzeális állományára helyezte a hangsúlyt. Emellett beavatta hallgatóságát az állományvédelem egyes kérdéseibe és fölhívta a figyelmet a különféle régikönyves adatbázisokra is.
Természetesen nem maradt el a ritkaságok megtekintése sem. Közismert, hogy a Piarista Központi Könyvtár talán legféltettebb kincse az ún. Lászlófy-kódex. Az Ulrich von Lilienfeld Concordantiae caritatis c. művét tartalmazó, rendkívül gazdagon illusztrált, 1413-ban készült kéziratnak nemrég hasonmás kiadása is megjelent.
A gyűjtemény másik kódexét, egy 13. századi, Párizsban készült Bibliát eredetiben is megtekinthettünk. Talán kevésbé látványos, de nagyon érdekes volt a többi bemutatott ritkaság is: latin és görög nyelvű kódextöredékekbe, ill. pergamenre nyomtatott incunabulum-töredékbe kötött könyvek, ősnyomtatványok, supralibrossal ellátott kötések, 16. századi csillagászati és 18. századi növénytani munkák, a legrégebbi Magyarország-térképek egyike, II. Rákóczi Ferenc ábécés könyve stb.

Képek forrása: Piarista Központi Könyvtár
Concordantiae caritatis
Biblia parisiensis

2016. november 26., szombat

Történeti gyűjteményrészek hálózati bemutatása

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral kötött együttműködési megállapodás eredményei között adtunk hírt májusban a Könyvek Holokausztja virtuális kiállítás megnyitásáról. A Budapest Gyűjtemény anyagából, hallgatóink munkájával elkészült projekt tanulságait foglalja tágabb kontextusba intézetünk adjunktusa a 3K legutóbbi számában:

Fodor János: Történeti gyűjteményrészek hálózati bemutatása.
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 25:(11) pp. 23-32. (2016)

- Az írás szerzői webváltozata oktatónk blogján

2016. november 25., péntek

IFLA Trendek a Magyar Könyvtárosok Egyesülete konferenciáján

Fejlesztés, fenntarthatóság, esély az IFLA trendek és a Lyoni deklaráció tükrében címmel rendezett nagysikerű, két részből álló konferenciát a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2016. november 9-én és 22-én az Országos Széchényi Könyvtár 6. emeleti dísztermében. Az Országos Könyvtárügyi Konferencia (2012) tartalmi megoszlását követő öt tematikus blokkban szervezett rendezvényen 14 előadás és 9 korreferátum hangzott el, közöttük Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető asszony két előadása: Az IFLA stratégiája - Trend Report (november 9); Preambulum: IFLA trendek - Lyoni Nyilatkozat - Stratégia (november 22).

A képek forrása / további felvételek: Karasz Lajos, OSZK

2016. november 24., csütörtök

Hazai György könyvtára - projektindító tájékoztató hallgatóinknak

Szeretettel várjuk érdeklődő hallgatóinkat a prof. dr. Hazai György akadémikus hagyatékának feltárását célzó projektindító tájékoztatóra 2016. december 1-jén (csütörtökön) 16:00 órára a 6-os tanterembe, ahol a nemzetközi hírű turkológus, orientalista tudós leánya, dr. Hazai Kinga ismerteti a páratlan gyűjtemény rendezésével kapcsolatos elképzeléseket.

- Bővebb információ a projektről (pdf)
- Nekrológ az MTA honlapján
- Adatlap az MTA honlapján
- Gyászjelentés
- Wikipédia:  Hazai György

2016. november 23., szerda

Nyitott Napok 8.

Szeretettel várjuk Önt az előadássorozat nyolcadik délutánjára:


Biblia, bibliai irodalom 
a 16. századi magyar nyomtatványokban

Ács Pál
tudományos tanácsadó
(MTA BTK Irodalomtudományi Intézet)


A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja: 
2016. december 7. szerda 17:00
*
Házigazda: Bibor Máté
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadások végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

*
- illusztráció: ELTE EK, RMK I 302 (Szent Biblia. Amszterdam, 1685) kötéstábla
- Emlékeztető a hetedik alkalomról, Gulyás Borbála előadásáról
- Az eseménysorozat honlapja
- Beszámolók és képek a Nyitott napok korábbi előadásairól: blogunkban

2016. november 22., kedd

Kiszl Péter a könyvtárakról a Katolikus Rádióban

A könyvtárak funkciórendszeréről és a könyvtárosképzésről beszélt Kiszl Péter intézetigazgató 2016. november 19-én (szombaton) a Katolikus Rádió A héten történt című műsorában.

Az adás a rádió internetes hangtárában visszajátszható,
az interjú 45:40-től hallható.

Kiszl Péter a közelmúltban az M1 Médiaklikk című műsorában is nyilatkozott a könyvtárak társadalmi szerepvállalásáról.

2016. november 21., hétfő

Borsa Gedeon köszöntése

Intézetünk Kiszl Péter és Patkósné Tóth Zsuzsanna, a Könyvtári Figyelő Megszólított elődök című sorozatában megjelent legújabb tanulmányával köszönti közelmúltbéli születésnapja alkalmából a páratlan munkássággal bíró, nemzetközi hírű bibliográfust, a Széchenyi-díjas Borsa Gedeont.

KISZL Péter – PATKÓSNÉ TÓTH Zsuzsanna: Borsa Gedeon, az ízig-vérig bibliográfus. = Könyvtári Figyelő. 26. (62.) évf. 2016. 3. sz. 362-376. p.

Az OSZK Régi Magyarországi Nyomtatványok szerkesztősége egykori vezetőjének jó egészséget kívánunk!

2016. november 20., vasárnap

Angol nyelvű szakkönyvek érkeztek könyvtárunkba

Felhívjunk hallgatóink figyelmét az intézeti könyvtár állományába került új, angol nyelvű szakkönyvekre:

- Career transitions for librarrians: Proven strategies for moving to another type of library
- Successful library fundraising: Best practices
- Case studies in cultural entrepreneurship: How to create relevant and sustainable institutions
- Infographics: A practical guide for librarians

- Borítók

2016. november 19., szombat

BOBCATSSS 2018

"After a long search for partners we are happy to announce that our partneruniversity for organizing BOBCATSSS 2018 is Eötvös Loránd University. It is a special honor for us to be joined by students and professors from Budapest as Budapest is the city where the very first  BOBCATSSS took place in 1993 and the conference has taken place there six more times after that."

- Forrás: Faculty of Social Sciences, University of Latvija

BOBCATSSS 2018-ban újra az ELTE BTK-n. 
Részletek hamarosan...

2016. november 18., péntek

Doktoranduszunk a DOSZ elnökségében

Könyvtártudományi doktori programunk hallgatóját, Nemes Lászlót a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) ifjúságügyért és a doktori képzések minőség-biztosításáért felelős megbízottjává választották a 2016. október 26-án, az ELTE Aula Magnában tartott küldöttközgyűlésen. A megbízatás 2017. január 1-jétől két évre szól.

Hallgatónknak szívből gratulálunk és eredményes munkát kívánunk! 

A hír egyetemünk honlapján


2016. november 17., csütörtök

Élen az ELTE BTK

Karunk vezeti a HVG friss felsőoktatási rangsorát. Megjelent a HVG rangsor - Diploma 2017.


Forrás: eduline.hu

2016. november 16., szerda

Vendégünk volt Gulyás Borbála

A Nyitott Napok 2016. november 9-i előadója Gulyás Borbála, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézetének tudományos munkatársa volt.
Az Egy 16. századi kalligráfus, Bocskay György (†1575) című előadás első felében Gulyás Borbála áttekintette a koraújkori kalligráfia mint új művészeti ág kialakulását, bemutatta néhány kiemelkedő képviselőjét, és röviden ismertette a legfontosabb írásmintakönyveket. Ez utóbbiak elterjedtségét jelzi, hogy az 1514-ben megjelent elsőt – három évszázad alatt – ezernél is több követte, és nagyjából minden negyedik német nyelvterületen jelent meg.
Az előadó ebben a kontextusban helyezte el Bocskay György (†1575) pályáját és művészetét. Megtudhattuk, hogy a kiváló kalligráfus előbb (1545–1554) Oláh Miklós magánírnoka, majd (1554-től haláláig) magyar udvari titkár, sőt 1562/1565-től haláláig királyi tanácsos is volt.
Írásmintakönyvek és címereslevelek mellett síremlék-feliratokat (I. Miksa császár, ill. Nádasdy Tamás nádor és felesége, Kanizsay Orsolya) is készített. Egyaránt járatos volt a gótikus és a humanista írástípusokban, kiválóan ismerte kora szakirodalmát, nagy invencióval, virtuóz módon alkotott.

Szakirodalom:
- Gulyás Borbála, Bocskay György = Magyar művelődéstörténeti lexikon, főszerk. Kőszeghy Péter, szerk. Tamás Zsuzsanna, Bp., Balassi, XIII, 2012, 340–342.
- Gulyás Borbála, Egy elfeledett armális a 16. század második feléből: Gersei Pethő János címerbővítő oklevele (1572), Ars Hungarica, 39(2013)/1: Liber decorum. Wehli Tünde köszöntése I., 61–66. [link]
- Gulyás Borbála, Bocskay György kalligráfus oklevelei a Habsburg házassági diplomácia szolgálatában, Ars Hungarica, 39(2013)/Supplementum: Tanulmányok Kelényi György tiszteletére, 54–58. [link]
- Gulyás Borbála, Bocskay György kalligráfus antikva betűs síremlékfeliratai: All’antica reprezentáció I. Ferdinánd bécsi udvarában, Művészettörténeti Értesítő, 63(2014), 265–306. [link]
- Gulyás Borbála, Inscriptions "all'antica" of the Sepulchral Monument of Emperor Maximilian I in Innsbruck by the Calligrapher George Bocskay, Frühneuzeit-Info, 26(2015), 219–227. [link]

- További képek az eseményről
A felvételeket Németh Katalin és Bibor Máté készítette.
- Eseménysorozatunk honlapja: konyvtartudomany.elte.hu/nyitottnapok

2016. november 15., kedd

EBSCO Library & Information Science Source

Intézetünkben 2016. december 31-ig lehetőség nyílik az EBSCO Library & Information Science Source teljes szövegű tartalmakat biztosító rangos könyvtár- és információtudományi szakirodalmi adatbázis tesztelésére.


- Bővebben a szolgáltatásról
- Feldolgozott folyóiratok

További információ az intézeti könyvtárban kérhető.

Eredményes kutatást kívánunk!

2016. november 14., hétfő

Könyvtár és értékelés a Magyar Tudomány Ünnepén

A Magyar Tudomány Ünnepe idei rendezvénysorozatában Intézetünk az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Központja által szervezett „Tudós tanárok – tanár tudósok” konferenciasorozatához kapcsolódott önálló szekcióüléssel. A "Fókuszban a tanulás és a tanítás értékelése" című rendezvény könyvtártudományi vonatkozásai köré szervezett "Könyvtár és értékelés" szekció Borsodi Csaba, az ELTE BTK általános dékánhelyettese vezetésével zajlott Intézetünkben. Borsodi Csaba elnöki köszöntőjében visszaemlékezett arra az időszakra, amelyben Intézetünk igazgatója volt. Intézetünk létrejöttekor vállalta el ezt a tisztséget, s legfőbb feladata akkor a tanszékek közötti érdekegyeztetés volt, így az oktatás értékelése, fejlesztése kevésbé lehetett fókuszban. A fokozatosan letisztult intézeti profil mellett munkánkat azóta is figyelemmel követi, s örömmel látogat hozzánk, eredményeinket ezúttal is érdeklődéssel hallgatja. Kiszl Péter intézetigazgató az intézményi kapcsolatok tapasztalatairól, a könyvtári munka mérhetőségének kérdéseiről tartott átfogó előadást. Kiemelte, hogy a minőség mérése, igazolása és biztosítása a könyvtári környezetben speciális feladat, az adott könyvtár hatékonyságát annak lehetőségeihez, a helyi olvasói igényekhez és a mindenkori könyvtártudományi elvárásokhoz egyaránt viszonyítani kell. Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető asszony Németh Katalin adjunktussal közös előadásában a 2017 őszén induló könyvtárostanári képzést állította fókuszba, a könyvtárhasználati órák értékelésének speciális módszereit elemezve. Záróelőadásában Senkei-Kis Zoltán folyamatos kutatásainak aktuális eredményeiről szólt, kiemelve több érdekes és tanulságos összefüggést a hallgatói értékelések, elvárások rendszeréből a könyvtárosképzésre és a könyvtáros pályaképre, könyvtárosképre vonatkozóan.

- A részletes program
- További képek galériánkban

2016. november 13., vasárnap

Kerekes Pál az M5 műsorában

Vannak, akik szórakozásból olvasnak, és vannak, akik műveltségüket akarják olvasmányaikkal gyarapítani; de én a harmadik olvasóra gondolok, arra, akinek az olvasás életfunkció és ellenállhatatlan kényszer – csak ez az igazi olvasó.” Ezzel az idézettel vezette be Szabó Anett műsorvezető az M5 közszolgálati televízióban 2016. november 5-én (szombaton) 22:20 órától vetített „Miért” című háttérbeszélgetést. Az adás témája az elektronikus és a nyomtatott könyv viszonya volt. E-book elemzőként Kerekes Pál, intézetünk címzetes egyetemi docense és Földes László, a Kossuth Kiadó informatikai szerkesztőségvezetője vett részt a diskurzusban.

- Bővebben: konyvkonnektor.hu

2016. november 12., szombat

Kodikológiai bemutatóóra az OSZK-ban

A tavaszi szemeszterben a KITI – akkor még másodéves – könyvtörténet-specializációs diákjai egy emlékezetes napot töltöttek az OSZK-ban. Akkor a Könyvtártudományi Szakkönyvtárba és a Régi Nyomtatványok Tárába látogattunk, valamint a Kézirattár újkori dokumentumainak világába nyerhettünk bepillantást.
2016. november 9-én az immáron harmadéves, könyvtörténet-specializációs hallgatók az OSZK kódexeivel ismerkedhettek. Kalauzunk, Zsupán Edina, nem csak a segédkönyvtárat mutatta be, hanem ismertette a legfontosabb kézikönyvek és kódexkatalógusok használatát is.
A középkori kéziratok földolgozását, a leírások készítésének nehézségeit vezetőnk a francia nemzeti könyvtárban őrzött Cassianus-corvina példáján szemléltette. Az egyik leggazdagabban díszített corvina a 4–5. században élt Cassianus De institutis coenobriorum című művét és a szerző életrajzát tartalmazza. (Előbbi magyarul is olvasható.)
A bemutatóóra keretében eredetiben is megcsodálhattuk az OSZK Cod. lat. 410 jelzetű, ún. Esztergomi iskoláskönyvét, valamint a 257-es számú, 15. századi Sallustius-kódexet, amelybe csak jóval később festették bele Mátyás király címerét, így hamis-corvinának tekintendő. (Sallustius művei magyarul itt olvashatók.)
Végül láthattuk Bonfini A magyar történelem tizedei című, monumentális alkotásának egyik, a királyi könyvtár számára készült példányából fennmaradt töredékét is. (Bonfini műve magyarul itt  olvasható.)

- További fényképek galériánkban (A fotókat Bibor Máté készítette.)

2016. november 8., kedd

Könyvtártörténet-írásunk a Rákosi-korszakról

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete és Könyvtártudományi doktori programja, valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi Szekciója szeretettel várja az érdeklődőket

Könyvtártörténet-írásunk a Rákosi-korszakról:
Újabb kutatási eredmények
című tudományos ülésére.

Időpont és helyszín: 
2016. november 16. (szerda) 13:30
ELTE BTK Központi Olvasóterem, 1088 Budapest, Múzeum körút 6-8. mfszt.

Program

13:30 - 13:50
Könyvtörténet és könyvtárosképzés - az ELTE törekvései 
Dr. habil. Kiszl Péter intézetigazgató és doktori programvezető (ELTE BTK KITI)

13:50 - 14:10
Az egyházi könyvtárak helyzete (1944-1956) 
Dr. Gáborjáni Szabó Botond könyvtárigazgató
(Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Debrecen)

14:10 - 14:30
A három könyvtári központ (1945-1954) 
Kégli Ferenc ny. osztályvezető, bibliográfus (Országos Széchényi Könyvtár)

14:30 - 14:50
Olvasómozgalmak, olvasói kampányok 1945-1956 között 
Pogány György ny. könyvtárigazgató (Kármán József Városi Könyvtár, Pilis)

14:50 - 15:00 Szünet

15:00 - 15:20
A könyvtárosképzés új paradigmája 1945 és 1956 között 
Pogányné dr. Rózsa Gabriella könyvtárvezető
(Magyar Honvédség Egészségügyi Központ VEIG VELI Tudományos Könyvtár)

15:20 - 15:40
Könyvtárpolitikai útvesztők és kényszerpályák a Rákosi-korszakban (1945-1956) 
Dr. Sonnevend Péter ny. könyvtárigazgató és ny. főiskolai tanár

15:40 - 16:00
Az iskolai és gyermekkönyvtári ellátás "fejlődése" (1944-1956) 
Dr. habil. Varga Katalin igazgató és tanszékvezető
(OPKM, Pécsi Tudományegyetem Könyvtár- és Információtudományi Tanszék)

16:00 - 16:30
Kérdések, hozzászólások 

- Az esemény honlapja
Nyomtatható meghívó letöltése (PDF)
Sonnevend Péter összegzése (PDF)
- A rendezvény nyilvános, de a korlátozott befogadóképesség miatt 2016. november 11-ig történő előzetes regisztrációhoz kötött: lis.elte.hu/reg

2016. október 30., vasárnap

Tudós tanárok – tanár tudósok, Könyvtár és értékelés

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Központja
2016. november 8-9-én (kedden és szerdán) szervezi meg a "Tudós tanárok – tanár tudósok" konferenciasorozatának következő rendezvényét, melynek címe:

Fókuszban a tanulás és a tanítás értékelése.

A konferencián az intézetünk oktatóinak előadásaiból álló,
Borsodi Csaba, az ELTE BTK általános dékánhelyettese elnökletével zajló
"Könyvtár és értékelés" szekció programja:

Kiszl Péter: Mérés és értékelés könyvtári környezetben
Barátné Hajdu Ágnes - Németh Katalin: A könyvtárhasználati órák értékelésének speciális módszerei
Senkei-Kis Zoltán: A könyvtárosképzés értékelése a hallgatók szemével

Időpont és helyszín:
2016. november 8. (kedd) 16:30-17:30, Múzeum krt. 6-8. mfszt. 6-os tanterem

Részletes program, bővebb információ és regisztráció:
http://tudostanar.elte.hu

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

update:
- beszámoló és fényképek

2016. október 29., szombat

Nyitott Napok 7.

Szeretettel várjuk Önt az előadássorozat hetedik délutánjára:

Egy 16. századi kalligráfus, Bocskay György (†1575)

Gulyás Borbála
tudományos munkatárs
(MTA BTK Művészettörténeti Intézet)


A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja: 
2016. november 9. szerda 17:00
*
Házigazda: Bibor Máté
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadások végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

*

- Az illusztráció forrása: de.wikipedia.org
- Emlékeztető a hatodik alkalomról, Madas Edit előadásáról
- Az eseménysorozat honlapja
- Beszámolók és képek a Nyitott napok korábbi előadásairól blogunkban

2016. október 28., péntek

A programozás hete az Európai Parlamentben

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete képviseletében Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető asszony vett részt a 2016. október 18-19 között megtartott Generation Code: born at the library címmel szervezett interaktív kiállításon az Európai Parlamentben. A rendezvény életre hívói a Laurentien holland hercegnő által alapított Reading and Writing Foundation munkatársai voltak. A kiállítást H.R.H. Princess Laurentien és Navracsics Tibor kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztos nyitotta meg.
Az eseményen az IFLA, az Eblida és Európai Unió tagországainak könyvtáros egyesületei képviseltették magukat a legmagasabb szinten.
Az alkalom a számítástechnika, a robotika, valamint a közkönyvtárak oktatásban betöltött szerepének megvilágítása mellett alkalmat adott az egyesületeknek a MEP képviselőikkel való találkozásra, valamint arra is, hogy a könyvtárosok szerzői jogok közös és egységes szabályozásának kérdéseiről folytathassanak megbeszéléseket a képviselőkkel, különös tekintettel az elektronikus dokumentumok szolgáltatásának előtérbe kerülésére.
Az alapítvány munkatársai erre az alkalomra készítették el a legújabb infografikájukat az EU országok közkönyvtárak adataival.

- további képek galériánkban

2016. október 27., csütörtök

Szakmai nap Vasváron

2016. október 21-én a domonkos rend alapításának 800 éves jubileuma és a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény fennállásának 15. évfordulója alkalmával találkoztak a szerzetesi gyűjtemények munkatársai Vasváron. Délelőtt átadták a kolostorépület újonnan kialakított tetőterét, ahol kiállító-, előadó és raktártér is helyet kapott. Délután Varga Lajos váci segédpüspök, az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ (OKGYK) igazgatója vezetésével ismertették a különböző szerzetesi gyűjtemények képviselői intézményük tevékenységét, állományát.
A Könyvtár- és Információtudományi Intézet oktatója, dr. Németh Katalin, aki több mint egy évtizede segíti a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjteményt, A szolgáltatás- és gyűjteménymenedzsment elválaszthatatlansága a domonkos könyvtárban címmel tartott előadást a gyűjtemény aktuális helyzetéről, és a könyvtári állománnyal kapcsolatos legsürgetőbb feladatokról.

- beszámoló a rendezvényről
- képek galériánkban

2016. október 26., szerda

Intézetünk vendége volt Prof. Ragnar Audunson

Intézetünk vendége volt 2016. október 13-án Ragnar Audunson, az Oslo and Akershus University College of Applied Sciences professzora, aki informatikus könyvtáros alap- és mesterszakos hallgatókból álló közönségének a könyvtárak és más közgyűjtemények a közszférában és a deliberatív demokráciában betöltött szerepét taglalta.

A videofelvételen látható előadás címe: Libraries and the other ALM-institutions as an infrastructure for a sustainable public sphere in a digital age.
Intézetünk Youtube-csatornáján megtekinthetik a professzor korábbi budapesti előadásait is.
- Képek az eseményről galériánkban
- Audunson professzor korábbi előadásairól beszámoló és videó blogunkban: 20142012