Keresés

2022. október 28., péntek

Módosult a 2022/23 tanév rendje


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem elkötelezett aziránt, hogy a szükségszerű energiatakarékossági intézkedések mellett fenntartsa az oktatással, kutatással és harmadik missziós tevékenységével kapcsolatos kiválóságát, és messzemenőkig figyelembe vegye hallgatói, oktatói és támogató munkatársai érdekeit. Ezen célok érdekében az Egyetem vezetése módosította a 2022/2023-as tanév rendjét az alábbiak szerint:

Vizsgaidőszak: 2022. december 19. (hétfő) - 2023. február 11. (szombat)

Regisztrációs időszak: 2023. február 12. (vasárnap) - 19. (vasárnap)

Tavaszi szünet: 2023. február 20. (hétfő) - 25. (szombat)

Szorgalmi időszak: 2023. február 27. (hétfő) - május 27. (szombat)

Vizsgaidőszak: 2023. május 29. (hétfő) - július 15. (szombat)

A téli vizsgaidőszakban a jelenléti vizsgákat jellemzően nem a megszokott kari helyszíneken és időpontokban tartják. A jelenléti vizsgák külső helyszíneken, így különösen az Egyetem köznevelési intézményeiben, kollégiumokban, valamint a téli időszakban is fűtött helyiségekben kerülnek megszervezésre. A pontos helyszínekről és időpontokról megfelelő időpontban a karok adnak tájékoztatást. A hallgatók a vizsgák adatairól a szokott módon, az elektronikus tanulmányi rendszerben (NEPTUN) is találnak majd információkat.

2022. október 27., csütörtök

Ősnyomtatvány-bemutatóóra az Egyetemi Könyvtárban


BA harmadéves, könyvtörténet specializációs diákjaink 2022. október 10-én az Egyetemi Könyvtárba látogattak. A Nyomdászattörténet I. kurzus keretében tartott, kihelyezett órán az alábbi incunabulumokat tekintették meg.
- Inc. 10: Chronica Hungarorum, Buda, Andreas Hess, 1473. – Az első Magyarországon nyomtatott könyvnek ez az egyetlen olyan példánya, amelyet mindvégig a Kárpát-medencében használtak.
- Inc. 16: Aurelius Augustinus, De civitate Dei, Roma, Ulrich Han et Simon Nicolai Chardella, 4. febr. 1474. – Az középkori Capella Regis könyvtárából származó kötetet a török kézen lévő Budáról Musztafa basa famulusa ellopta, és 1616. november 16-án eljuttatta a szécsényi ferences kolostorba.
- Inc. 46: Antoninus Florentinus, Confessionale, [In Hungaria, typ. Confessionalis], 1477. [„A” változat] – A második magyarországi ősnyomda első ismert nyomtatványa, amelyről a műhely szükségelnevezését kapta.
- Inc. 139: Aurelius Augustinus, Opuscula, Venezia, Octavianus Scotus, 1483. – Az ősnyomtatvány fatáblás, vaknyomásos bőrkötését 1486-ban készítette a lövöldi (városlődi) karthauzi kolostorban f[rater] M[atthe]us.
- Inc. 339: Johannes Thuróczy, Chronica Hungarorum, Augsburg, Erhard Ratdolt pro Theobaldo Feger, [3. Jun.] 1488. [Teljes szövegű változat] – A Thuróczy-krónika augsburgi kiadásának ezt a példányát, a kötetben olvasható bejegyzések szerint, folyamatosan a Kárpát-medencében használták.
- Inc. 372: Hieronymus, Epistolae, Basel, Nicolaus Kessler, 8. Aug. 1489. – A kötetben Hadnagy Bálint budaszentlőrinci pálos szerzetes (†1537) sajátkezű jegyzetei olvashatók.
- Inc. 483: Missale Strigoniense, Venezia, Johann Hamman, 1. Febr. 1493. – A misekönyvnek ezt a példányát pergamenre nyomtatták, fametszetes kánonképét, illetve iniciáléit kézzel színezték és aranyozták, reneszánsz bőrkötése Budán készült.
- Inc. 862: Laudivius Zacchia, Vita beati Hieronymi, [In Hungaria, typ. Confessionalis, c. 1478–1479.] – A második magyarországi ősnyomdában készült könyvecskének ez az egyetlen példánya ismert.

Ezúton is nagyon köszönjük Keresztény Júlia és Guth Holda segítségét.

Fényképek a látogatásról (Varga Anett és Bibor Máté felvételei)

2022. október 26., szerda

S. Sárdi Margit ismét a Nyitott Napokon


A Nyitott Napok 2022. őszi szemeszterének második délutánjára október 19-én került sor. Vendégünk, a Nyitott Napok népszerű, immáron hetedszer visszatérő előadója S. Sárdi Margit volt. Az ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszékének nyugdíjas docense Kolozsvártól Velencéig: Id. Pákei Lajos útinaplója, 1831. című előadásában elmondta, hogy számos kora újkori magyarországi és erdélyi főúri ifjúról tudjuk, hogy tanulmányai végeztével nagyobb európai utazáson vett részt, a 19. században azonban a közbiztonság, a közlekedés és a logisztika annyit javult és fejlődött, hogy a kisebb jövedelmű, alacsonyabb társadalmi állású fiatalok számára is lehetővé vált az utazás. 1830-ban egy fiatal értelmiségi társaság elhatározta, hogy Kolozsvárról közös kocsival elutaznak Pesten, Pozsonyon át Bécsbe és Velencébe. A társaság tagja volt az erdélyi főkormányszék fiatal tisztviselője, Pákei Lajos: még csak 22 éves, de tudásra, élményekre vágyó, a szolgálat iránt elkötelezett ifjú.
A naplónak két autográf példánya van, a MNL Országos Levéltárban és – az Erdélyi Múzeum Egyesület révén – a kolozsvári Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” kézirattárában. A naplóíró a szöveget az úti jegyzetek alapján, hazatérve tisztázta le (vagy alkotta meg), az elöljáró szót [1831.] május 1-jén, Kolozsvárt dátumozta. Az egész napló gondos, kiegyensúlyozott, tiszta írással készült, javítás, kiegészítés alig fordul elő benne, hiba is kevés akad.
Mindössze egyszer látjuk nyomát annak, hogy Pákei útikönyvet használt: amikor betegsége miatt egy ideig meg volt fosztva a városnézés és ismerkedés élményétől. Máskor leginkább helybeliektől és ismerősöktől szerezte be a tájakról és városokról a tudnivalókat, feltűnően szívesen ismerkedett meg idegenekkel.
Pákei tapasztalatlan, naív, érzelmes ifjú volt, talán nem is tökéletes egészségű, így szüksége volt némi bátorságra ahhoz, hogy erre az útra vállalkozzék, de tudásvágya győzött. Az utazás során szinte mindvégig a lelkesedés, az áhítat érzelmei töltik el. A kielégíthetetlen tudásvágy arra vezeti, hogy minden képtárat, természettudományi gyűjteményt és színházi előadást megtekintsen.
Nagy erőssége az írásnak a látványok festése. Pákeit megérintette a szentimentalizmus természetkultusza, gyönyörködik a természeti tájban, s elragadtatása költői nyelven szólal meg. Eszméit a kormányzat iránti feltétlen odaadás jellemzi, valamennyi Habsburg-uralkodó nevét a legnagyobb elismeréssel említi. Eszménye a modern, sakktáblaszerű utcákba rendezett, lehetőség szerint egyformára épített házakból álló város, amelynek biztonságos voltát kaszárnya és kórház biztosítja. Becsüli a barokk és a klasszicista stílust, a gótikustól azonban idegenkedik. Lelkes, de némiképp provinciális ízlésű műértő. Számára a tökéletes természethűség, ill. a bőség és fényűzés egyben a művésziséget is jelenti.
Mindezekkel együtt az útinapló nemcsak egyedülálló emléke a reformkort közvetlenül megelőző időszaknak, a szerényebb lehetőségű, hivatalviselő nemesi réteg szemléletének, hanem élvezetes, olykor megható olvasmány is.

- Fényképek az előadásról (Bibor Máté felvételei)

2022. október 20., csütörtök

A FSzEK Budapest Gyűjteményének vendégei voltunk


2022. október 5-án MA I. éves hallgatóinkkal a Társadalom és könyvtár kurzus keretében a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárába, a Budapest Gyűjteménybe látogattunk. Itt először Sándor Tibor osztályvezető megismertetett bennünket a FSzEK, azon belül a Budapest Gyűjtemény történetével és állományával, illetve feladataival és működésével, valamint néhány alapvető kézikönyvvel és a főváros történetével kapcsolatos muzeális dokumentummal, például a Schedel-krónikával és Lowetinszky János József (1866--1935) naplójának egyik kötetével.
A kihelyezett óra másik felében Nagy Gábor, a Budapest Gyűjtemény régiségekkel és ritkaságokkal foglalkozó munkatársa kalauzolásával kaptunk ízelítőt a gyűjtemény értékeiből. Láthattuk a gyűjtemény egyik legnagyobb kincsét, a Zichy-kódexet, továbbá Hadnagy Bálint művét Remete Szent Pál életéről (Vi­ta divi Pauli primi heremite, Velence, 1511) és egy esztergomi rítusú misekönyvet (Missale Strigoniense, Velence, 1512) is.

- Fényképek a látogatásról (Bibor Máté felvételei)
- A Budapest Gyűjtemény honlapja https://fszek.hu/Entities/51/bgy-gyujtemeny
Lowetinszky János Józsefről: A magyar Švejk: Egy naplóíró kisember mindennapjai a 19--20. századi Budapesten https://magyarsvejk.blog.hu/ (Balogh János Mátyás blogja)

2022. október 18., kedd

Nívódíjban részesült kollégánk

Kovács Máté Alapítvány 2019-ben publikációs Nívódíjat alapított, hogy jutalmazza a Kovács Máté bibliológiai koncepciójában kifejtett részterületek ismertetésére, népszerűsítésére és elmélyítésére vállalkozó, publikált tanulmányokat. Az Alapítvány Kuratóriuma minden esztendőben a Kovács Máté születésnapjához kapcsolódó megemlékezés alkalmával egy Nívódíjat ad át, Tanácsadó Testülete ajánlása alapján választva az adott évet megelőző két év szakirodalmi terméséből. A döntésnél a Kuratórium azokat a publikációkat részesíti előnyben, amelyek elméleti igénnyel tárgyalják a tágan felfogott hagyományos vagy digitális könyv- vagy könyvtári kultúra kérdéseit; gyakorlati módszertani eljárást mutatnak be a hagyományos vagy digitális könyv- vagy könyvtári kultúra megismertetésében vagy továbbfejlesztésében; a tágan felfogott könyv- és könyvtári kultúra valamely dokumentumtípusának történeti fejlődésével, valamint annak egyéni vagy közösségi használata múltjával, jelenével és jövőjével foglalkoznak. A mindenkori díjazott a következő évben teljes jogú tagként, szavazati joggal vesz részt a Tanácsadó Testület munkájában.


Örömmel számolunk be róla, hogy a Kovács Máté Alapítvány kuratóriuma az Alapítvány mellett működő Tanácsadó Testület javaslatára az idei Nívódíjat Intézetünk oktatójának, Csík Tibornak ítélte oda a Könyvtári Figyelő 67. évf. 4. sz. (2021). számában megjelent Könyvtárak a digitális világban című tanulmányáért. 

Kollégánknak szivből gratulálunk munkája elismeréséhez!

2022. október 15., szombat

Látogatás az Egyetemi Könyvtár könyvkötő és restaurátor műhelyében


2022. szeptember 28-án MA első éves diákjaink a Hagyományos dokumentumok, régi könyvek kurzus keretében látogattak az Egyetemi Könyvtár könyvkötő és restaurátor műhelyébe. Vendéglátónk, Szalaváry Miklós nem csak az ott folyó munkával ismertette meg hallgatóinkat, hanem bemutatta a papírívek hajtogatását, az egyes kötéstípusokat, a különféle gépek és eszközök működését, valamint a könyvtári kötéseken szokásos "aranyozott" feliratok készítését is.

Fényképek a látogatásról (A fotókat Bibor Máté készítette)

2022. október 12., szerda

Nyitott Napok 41. - Meghívó

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Könyvtár- és Információtudományi Intézete tisztelettel meghívja Önt
a Nyitott Napok sorozat következő előadásáraKolozsvártól Velencéig: Id. Pákei Lajos útinaplója, 1831.

S. Sárdi Margit
(ELTE BTK RMIT)

A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme
(1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)

A rendezvény időpontja
2022. október 19. szerda 17:00

Házigazda: Bibor Máté

A részvételhez előzetes regisztráció szükséges:

Az eseménysorozat honlapja:


Az illusztrációban felhasznált kép forrása: PÁKEI Lajos, Az Ausztriai Birodalom némely részeiben tett utazásom jegyzetei, jegyz., kiad., utószó S. SÁRDI Margit, Máriabesnyő, Attraktor, 2021. (Élet-utak), 102.

2022. október 11., kedd

ELTEFESZT 2022.


Az ELTE 10. alkalommal szervezi meg egyetemi nyílt napját, ahol a továbbtanulás előtt álló fiatalok első kézből kaphatnak információt az Egyetem képzési kínálatáról, a nemzetközi programokról, a Hallgatói Önkormányzat munkájáról, valamint a sportlehetőségekről. Oktatóink egész nap előadásokkal, mintaórákkal és interaktív workshopokkal adnak ízelítőt az ELTE-n folyó tudományos munkából, kutatásaikból, a kertben pedig az egyetemi élettel kapcsolatos, színes, szórakoztató szabadidős programok és nyereményjátékok közül lehet válogatni.

Intézetünk oktatója, Winkler Bea az A épület 47. termében 10.00 és 11:30 között zajló Technobölcsészet kerekasztal résztvevőjeként szerepel a programban.

A Karunk által szervezett programokról itt tájékozódhatnak, a rendezvény teljes programja pedig itt érhető el.

2022. október 10., hétfő

Köszönjük partnereink témajavaslatait!


2022. szeptember 28-án 16:00 órai kezdettel került sor a Kari Olvasóteremben a tanévente immár hagyományosan megszervezett szakdolgozati tájékoztatóra. Kiszl Péter intézetigazgató köszöntője után Németh Katalin oktatási intézetigazgató helyettes moderálásával zajlott a rendezvény. Intézetünk fontosnak tartja az elmélet és a gyakorlat összhangjának megteremtését: örvendetes, hogy évről-évre bővül szakmai együttműködő partnereink száma, s az is, hogy partnereink (könyvtárak, információs intézmények és vállalkozások) képviselői oktatóként, gyakorlatvezetőként, külső témavezetőként, külső záróvizsgabizottsági tagként is részt vállalnak a képzésből. Az általuk hallgatóinknak felkínált változatos témakörök bemutatása során bebizonyosodott, hogy a könyvtárügy aktuális problémáinak megoldásában nemcsak szakdolgozóként, hanem leendő kollégákként is változatos, izgalmas feladatok várhatnak az intézetünkben végzett szakemberekre.
Hallgatóink nevében is köszönjük, hogy eljöttek és elhozták az intézményeik gyakorlatához kapcsolódó témákat! Bízunk benne, hogy ezen a délutánon nemcsak az értékes dolgozatokhoz vezető első lépések tanúi lehettünk, de talán életpályát meghatározó személyes szakmai kapcsolatok is születhettek.
 

2022. október 9., vasárnap

Vendégünk volt Pegán Anita


A Nyitott Napok 2022. őszi sorozatának első előadására szeptember 28-án került sor. Pegán Anita, a Cambridge University Press & Assessment munkatársa, a Karrierlehetőségek informatikus könyvtáros diplomával – angliai kitekintéssel című előadásában a magyarországi könyvtáros képzés rövid történetének ismertetése és a jelenlegi képzések bemutatása során képet adott a képzés során megszerezhető készségekről és ismeretekről is. Rámutatott ezek sokféleségére és transzferálhatóságára, amely lehetőséget ad a diploma megszerzése után a könyvtáros munkakör mellett (vagy helyett) attól egészen különböző munkakörök betöltésére is. Pegán Anita betekintést nyújtott a Cambridge University Press & Assessment-ben betöltött munkakörébe, élő példát mutatva egy informatikus könyvtáros készségeinek felhasználhatóságára egy nem könyvtáros munkakörben. Az előadó röviden áttekintette az angliai könyvtárak helyzetét, valamint az ottani könyvtárosképzés és az angliai munkakeresés jellemzőit is.

- Pegán Anita honlapja: https://pegananita.wordpress.com/ Instagram: @pegananita

2022. október 3., hétfő

Elsőseink az Egyetemi Könyvtárban


2022. szeptember 23-án BA I. éves hallgatóink látogattak az Egyetemi Könyvtárba, hogy a mindenkori elsősökhöz hasonlóan megismerjék az ELTE legnagyobb és legfontosabb bibliotékáját. Az immáron hagyományos kihelyezett óra keretében a csoport áttekintést hallott a Könyvtár történetéről és gyűjteményeiről, majd pedig egy Sutóczki Kinga által vezetett könyvtártúra keretében megtekinthetett néhányat az épület reprezentatív terei közül (Aula, Díszlépcsőház, Nagyolvasó, Főigazgatói iroda, Műemlékraktár). 
Végül Konrád Eszter és Vrabély Márk tartott régikönyves bemutatót.
Három kódexnek facsimile kiadását tekinthettük meg:
- Cod. Lat. 15 – Abulcasis: Chyrurgia (13. azázad vége)
- Cod. Ital. 1 – Dante Alighieri: La divina commedia (14. század közepe)
- Cod. Germ. 3 – Gilgengart (16. század első fele)
Ezeket a hasonmásokat diákjaink is kézbe vehették.
Befejezésül az Egyetemi Könyvtár két régikönyves munkatársa a következő eredeti ősnyomtatványokkal, antikvákkal, barokk könyvekkel és RMK-kiadványokkal ismertetett meg bennünket.
- Inc. 943 – Vincent de Beauvais: Speculum historiale (Strassburg, 1473)
- Inc. 490a – Hartmann Schedel: Liber chronicarum (Nürnberg, 1493)
- Ant. 240 – Ulrich Pinder: Epiphanie medicorum (Nürnberg, 1506)
- Ant. 653 – Haggadah (Frankfurt, 1512)
- Ant. 1476 – Der heiligen Leben (Strassburg, 1513?)
- Bar. 2790 – Mathias Tanner: Societatis Jesu usque ad sangvinis et vitae profusionem militans, in Europa, Africa, Asia et America (Prága, 1675)
- Bar. 7211 – Athanasius Kircher, China illustrata (Amszterdam, 1667)
- RMK I 86 – Pázmány Péter: Igazságra vezérlő kalauz (Pozsony, 1623)
- RMK I 178 – Zrínyi Miklós: Adriai tengernek syrenaia (Bécs, 1651)
- RMK III 312 – Elias Wiedemann: Icones illustrium heroum Hungariae (Bécs, 1652)

A minket kalauzoló könyvtárosoké mellett köszönjük Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Annamária, Guth Holda, Dóri Judit és Csikós Márta segítségét is.

- Az ELTE Digitális Intézményi Tudástárában az Egyetemi Könyvtár számos digitalizált muzeális dokumentuma megtekinthető, így például kódexek, ős- és régi nyomtatványok is:  https://edit.elte.hu/xmlui/