Keresés

2018. június 28., csütörtök

Szakdolgozat pályázat: eredményhirdetés

2018. június 28-án került sor Intézetünkben az Év digitális bölcsészeti szakdolgozata pályázat eredményhirdetésére. Az ELTE Digitális Bölcsészet Központjának felhívására 13 pályamű érkezett.
A pályázat szervezőjeként Fodor János, és a központ vezetése nevében Kiszl Péter és Palkó Gábor társ-központvezetők egyetértettek abban, hogy a beérkező dolgozatok különlegesen magas színvonala bizonyítja: létezik és összakapcsolásra érdemes Karunkon a digitális bölcsészeti érdeklődés számtalan formája, megjelenése. A szakdolgozatokban megjelenő interdiszciplináris nyitottság, innovatív, tudós érdeklődés a tanszékek, témavezetők érdeme is, de valamennyi pályázó elismerést érdemel egyéni témaválasztásáért és kiemelkedő munkájáért.

A bíráló bizottságnak négy dolgozat elismerésére volt lehetősége oklevéllel - és az EMMI támogatásával - kulturális belépőjegy-utalvánnyal:

Első helyezést ért el:

A zöngeképzés vizsgálata számítógépes játékkal elicitált emocionális megnyilatkozásokban
Bartók Márton / beszédtudomány mesterszak
"A dolgozatban bemutatott kutatás során egy általam írt számítógépes játék segítségével elicitálok különböző érzelmi állapotokat. Azok hatását a beszédre a játékba integrált - a játékmenetet irányító hangutasításokról készült akusztikai és artikulációs felvételeken elemzem." ... "az érzelemelicitációs technika kidolgozása mellett a rögzített jelek feldolgozása és az adatok vizualizációja is sokrétű számítástechnikai ismeretanyagot igényelt" ... "a kutatás az érzelmi állapotok fonetikai elemzésével fontos alapkutatásként szolgálhat érzelmes beszéd szintéziséhez, illetve automatikus beszédalapú érzelemfelismeréshez."

Megosztott második helyezést értek el:

Informatika a nyelvtanórán
Kocsis Ágnes / magyartanári modul, tanári mesterszak
"Olyan anyanyelv-pedagógiai módszert dolgoztam ki, amely lehetővé teszi azt, hogy a diákok nyelvtanórai kutatások során sajátítsanak el számukra hasznos készségeket és szaktárgyi tudást."

A digitális szövegek olvasásának fejlesztése tantermi környezetben
Nagy Noémi / tanári mesterképzést (történelem-magyar)
"Szakdolgozatomban a digitális és nyomtatott szövegek közötti különbségekkel (nyelvészeti, szerkezeti, olvasási stratégiák és mintázat) foglalkozom. Empirikus kutatást végeztem vidéki és fővárosi középiskolás diákokkal (összesen 400 fővel) online kérdőíves módszerrel. A diákok digitális és hagyományos olvasási szokásait, stratégiáikat, szövegfeldolozási műveletekkel kapcsolatos ismereteiket mértem fel."

A jegyzetelés támogatása
Bencze Norbert / alkalmazott nyelvészet mesterszak, interkulturális nyelvészet szakirány
"Diplomamunkám a felsőoktatásban használt jegyzetelést vizsgálja 46 előadásjegyzet és 230 attitűdkérdőív segítségével. A dolgozat célja volt a szakirodalmi áttekintés és rendezés, illetve a tanulási folyamatokban való használhatóság áttekintése. A dolgozatban megjelenik a digitális jegyzeteknek, jegyzetelési módoknak az analóg jegyzeteléssel való szembeállítása, felhívva a figyelmet arra, hogy a digitális jegyzetelés a későbbiekben egyre nagyobb szerepet kap a felsőoktatásban is."

- Fényképek az eredményhirdetésről
- A hír az ELTE honlapján / az ELTE BTK honlapján


2018. június 27., szerda

Barátné Hajdu Ágnes az ENSZ-ben

Az International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) International Advocacy Programja (IAP) keretében 2018. június 28-29. között szervezte meg Global Convening című eseményét, ahova a területen eredményeket felmutató 35 ország 1-1 képviselőjét hívták meg New York-ba, közöttük Barátné Hajdu Ágnest, a BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet Könyvtártudományi Tanszékének vezetőjét, az IFLA Governing Board tagját, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökét. A rendezvény témája az ENSZ Fenntarthatóság Fejlődés Céljaihoz és az Agenda 2030-hoz való könyvtári hozzájárulás eddigi eredményeinek bemutatása és a továbblépés lehetőségeinek feltérképezése volt egy workshop keretében. A résztvevők meglátogatták a Brooklyn Public Library-t, a New York Public Library-t és az ENSZ-t, benne a Dag Hammarskjöld Könyvtárat is; találkoztak számos ENSZ nemzeti nagykövettel, az ENSZ Magyar Állandó Misszióját Osztrovszki Lilla képviselte. Az előadók között szerepelt Alison Smale, az ENSZ globális kommunikációért felelős főtitkárhelyettese, aki elismerően szólt a könyvtárak által az ENSZ stratégiai céljainak megvalósításához nyújtott támogatásról.


Bővebben a programról:
Képek:
- Barátné Hajdu Ágnes az ENSZ Biztonsági Tanács üléstermében
- Résztvevők a Brooklyn Public Library előtt

2018. június 26., kedd

Konferencia a digitális bölcsészetről

A tavaszi félév végének jelentős eseményét köszönhettük az Intézetünk szervezeti egységében működő ELTE Digitális Bölcsészet Központnak, s a négy napos rendezvény lebonyolításában aktív szerepet vállaló oktatóinknak, hallgatóinknak. A könyvtártudományi vonatkozásokban gazdag tudományterület Karunkon szervezett első nemzetközi konferenciáján több, mint tíz ország száz kutatója osztotta meg kutatásait, nézőpontját a digitális bölcsészet legkülönbözőbb részterületeiről. A - részben - Intézetünkben zajló, sikeres rendezvényért egyaránt köszönet illeti a résztvevőket, a szervezőket, s a lebonyolításban részt vevő önkénteseket!
Bízunk benne, hogy a digitális bölcsészeti kutatások, eszmecserék aktív támogatásával a továbbiakban is izgalmas, előremutató területeket nyithatunk a könyvtártudományi képzés továbbfejlesztésében, s hallgatóink, oktatóink és a Kar minden egyetemi polgárának szakmai tájékozódásában.

2018. június 20., szerda

Kutatóhelyi vita Juhász Éva értekezéséről

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Irodalomtudományi Doktori Iskola
Könyvtártudomány Doktori Programja, valamint
Könyvtár- és Információtudományi Intézete

2018. június 19-én (kedden) 14:30 órától tartotta

Juhász Éva
doktorjelölt
Könyvtárgazda(g)ság: pénzügyi vonatkozású korszerű menedzsment eljárások könyvtári alkalmazása
című PhD-értekezésének

kutatóhelyi vitáját.

Témavezető: Dr. habil. Kiszl Péter, PhD
Opponensek: Dr. Dippold Péter, PhD és Dr. Virágos Márta, PhD
Titkár: Dr. Bibor Máté, PhD

- Fényképek az eseményről

2018. június 11., hétfő

Képzésről orvosi könyvtárosoknak - MOKSZ konferencia 2018

Kiszl Péter intézetigazgató 2018. május 24-én Szakma, hivatás, tudomány – a könyvtárosképzés perspektívájából címmel tartott előadást a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége (MOKSZ) által rendezett 4. Egészség - információ - könyvtár, 2018 konferencián a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központjában.

Bővebben a konferenciáról
- Programfüzet

2018. június 6., szerda

Vendégeink voltak a Masaryk Egyetem hallgatói

A Masaryk Egyetem (Brno, Csehország), Könyvtár- és Információtudományi Tanszékének népes, 50-60 fős hallgatói csoportja látogatta meg intézetünket a tavaszi félévben.
A hallgatók több budapesti nagynevű könyvárat is felkerestek, intézetünkben pedig Bella Katalin előadását hallgatták meg egyetemi képzőhelyünk történetéről, valamint arról, milyen tanulási lehetőségek, specializációk és szakirányok kínálkoznak a Magyarországon informatikus könyvtárosi végzettséget szerezni kívánók számára.
Áprilisi látogatásukon nagy érdeklődéssel hallgatták a nemzetközi együttműködések keretében külföldi hallgatók előtt intézetünkben megnyíló lehetőségek ismertetését is .

- A Tanszék weboldala
- Fénykép forrása: a Tanszék Facebook galériája