Keresés

2010. április 29., csütörtök

Elhunyt Voit Krisztina


 

IN MEMORIAM
VOIT KRISZTINA 
Your browser may not support display of this image.


Mély megrendüléssel és fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Voit Krisztina, az irodalomtudomány kandidátusa, ny. tanszékvezető egyetemi docens, életének 71. évében, 2010. április 29-én váratlanul elhunyt. 
Voit Krisztina egész élete összefonódott az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karával és ezen belül a Könyvtártudományi Tanszékkel. Ez utóbbi volt ugyanis élete első és egyetlen munkahelye, ahol 1963-ban kezdett el dolgozni, és ahonnan 1997-ben vonult nyugdíjba. De e két dátum előtt és után is a bölcsészkaron tevékenykedett. Itt szerzett diplomát és nyugdíjba vonulása után 2008-ig mint tudományos főmunkatárs volt a Könyvtártudományi Tanszék tagja, majd ezt követően is folyamatos és kiemelt szerepet vállalt a könyvtártudományi doktori programban egészen haláláig.  
Pályájának főbb állomásai: 1963-ban gyakornok lesz az ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszékén, és hat év múlva sikeresen védi meg doktori értekezését, amelynek címe: Az írásbeliség és az új technikai tömegközlési rendszerek. A művelődés XX. századi formái. 1974-1979. között aspiráns, amelynek eredményeként 1979-ben a Magyar Tudományos Akadémián kandidátusi fokozatot szerez A Franklin Társulat története című disszertációjával. 1982-ben kinevezik egyetemi docenssé. 1976 óta az MTA Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munkabizottságának tagja, több cikluson át titkára. Rendszeresen publikál – többek között – a Magyar Könyvszemle című szakfolyóiratban, számos tanulmánya jelenik meg különféle kiadványokban, valamint a Kovács Máté összeállításában napvilágot látott A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 1-2. (Bp., Gondolat, 1963-1970.) alapmű 2. kötetének közreműködője. 
A nyolcvanas és kilencvenes években pályája rendkívül termékeny. Kutatási területei közé tartozik a könyvnyomtatás, könyvművészet, könyvkiadás és könyvkereskedelem, továbbá sajtótörténet a századfordulótól 1945-ig, a közgyűjtemények története, irányításának testületei 1870-től 1949-ig, valamint a polgári liberális sajtó, ezeken kívül az amerikai könyvkiadás és tömegkommunikáció történeti összefüggései. Közreadja Tevan Andor levelezését (Tevan Andor levelesládájából. Bp., Gondolat, 1988.) és Haiman György bevezetőjével egy válogatást Tevan Andorés Kner Imre levelezéséből (100 levél: Tevan Andor és Kner Imre levelezése, 1915-1944. Bp., 1986.) Aktívan kiveszi részét a Klaniczay Tibor akadémikus által vezetett Ts4 Főirány keretében a Két világháború közötti magyar könyvtörténet forrásai, valamint a TEMPUS 4 Program – Művelődéskutató Intézet égisze alatt folyó kutatásokból – ez utóbbiak a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium melletti egykori testületek munkáját voltak hivatottak feltárni.  
1994-1997. között vezeti a Könyvtártudományi Tanszéket. Számos érdeme közül a legfontosabb a könyvtártudományi PhD program akkreditáltatása, amely Voit Krisztinának köszönhetően és irányításával 1997-ben indul meg az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolája keretében. Másik feledhetetlen eredménye a Nyitott napok című rendezvénysorozat, amelynek során a magyar könyvtárügy legújabb trendjeit, valamint prominens személyiségeit mutatja be a Könyvtártudományi Tanszéken. 
Kutatói munkája nem törik meg nyugdíjba vonulása után sem, ennek legfőbb bizonyítékai a következő hiánypótló művek: A budapesti sajtó adattára 1873-1950. Bp., Argumentum, 2000. és Fejezetek a közgyűjtemények és a könyvkiadás történetéből. Tanulmányok. Bp., Argumentum, 2006.Nélkülözhetetlen szereppel bír édesapja, Voit Pál családtörténeti-önéletrajzi művének kiadásában is: Hét nemzedék szilvafák nélkül. A soproni toronyzenésztől Bartók Béláig. Családi krónika. Bp., Argumentum, 2002. 
Mindeközben igen nagyszámú sikeres, summa cum laude eredménnyel megvédett doktori értekezés témavezetője, a könyvtártudományi PhD program oktatója, szigorlati és védési bizottságok tagja. 
Voit Krisztina a magyar könytárosképzés évtizedeken át meghatározó, közismert és szeretett alakja, kiváló tudós, tanár és kolléga, aki mindvégig töretlen szakmai elhivatottsággal, példamutatással, segítő odaadással és nem utolsósorban felejthetetlen életkedvvel állt a katedrán. Halála szavakban kifejezhetetlen veszteség és mérhetetlen fájdalom mindannyiunk számára. 
Emlékét tisztelettel és hűséggel őrizzük, ápoljuk!
ELTE BTK
Informatikai és Könyvtártudományi Intézet
2010. április 26., hétfő

Ösztöndíj pályázat doktorjelölteknek

Tisztelt Kollégák!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium meghirdette a 2010. évi Deák Ferenc Ösztöndíj pályázatot, melynek célja, hogy - a hazai felsőoktatási intézmények oktatói-kutatói utánpótlásának elősegítésére - támogatásban részesítse a kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó doktorjelölteket tudományos fokozatuk megszerzése érdekében.

Az ösztöndíjra pályázhat az a doktorjelölt, akik a következő feltételeknek megfelel:
- a pályázat benyújtásának évében még nem tölti be a 36. életévét,
- a felsőoktatási intézménnyel vagy felsőoktatási intézménybe kihelyezett MTA-kutatócsoporttal teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban, vagy teljes idejű munkaviszonyban áll


További részletek a doktori blogban!

2010. április 10., szombat

Félezren jelentkeztek tanszékünkre

Örömmel adunk róla hírt, hogy a könyvtártudományt választó felvételizők közül országos viszonylatban kimagasló létszámban, 514-en jelölték meg tanszékünket felsőfokú tanulmányaik lehetséges helyszíneként.


Köszönjük!


Informatikus könyvtáros alapszakunkra 395, ebből 86 első helyen megjelölt,
informatikus könyvtáros mesterszakra 119, ebből 46 első helyen megjelölt
jelentkezés érkezett intézményünkbe.


Részletes adatok: www.felvi.hu


A felvételi eljáráshoz sok sikert kívánunk!