Keresés

2000. február 13., vasárnap

Dr. Voit Krisztina

Dr. Voit Krisztina
Tudományos főmunkatárs

Telefon: 485-5200/

Szoba: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., 8-as szoba

E-mail: moravcsik@ludens.elte.hu

Fogadóóra: Szerda 15.30; Hétfő 16.00-17.00

Kutatási területek: könyv-, könyvtár- és sajtótörténet

Önéletrajz • Tanulmányait az ELTE magyar - könyvtár szakán fejezte be 1963-ban.
 • 1963-tól az ELTE Könyvtártudományi Tanszékének gyakornoka, l971-től adjunktusa, 1982-től docense.
 • 1979-től az irodalomtudomány kandidátusa.
 • 1994-től 1999-ig a Könyvtártudományi Informatikai Tanszék tanszékvezetője.

Tudományos életrajz:

A nyolcvanas évek elejétől két nagyobb kutatási témát vezetett. Az egyik a "Kulturális és történelrni emlékeink feltárása, nyilvántartása és kiadása" cimű kutatási főirány keretében "A két világháború közötti könyvtörténet forrásai" címen folyt. Az alapkutatás célja a terület levéltári anyagának feltárása és ennek alapján egy adatbázis felállítása volt.

A gyűjtés kiterjedt mindazokra a levéltárakra és kézirattárakra, amelyekben akár másodlagos források is voltak fellelhetők, így a Magyar Országos Levéltár, a Budapest Főváros Levéltára a Pest Megyei Levéltár, a Pénzintézeti Központ, a Cégbíróság irattára, az OSZK és az MTA Könyvtárának Kézirattára, a Petőfi Irodalmi Műzeum anyagára. A vidéki levéltárakban anyagi okok miatt a gyűjtés csak elkezdődött. Ennek a munkának - amely több cikluson át, közel tíz évig folyt - első nagyobb eredménye "A budapesti sajtó adattára című munka, amely lexikonszerűen adja közre a székesfőváros területén megjelent periodikumokat és adataikat. Ezt a munkát az elmúlt évtől az OKTK is támogatta.

A másik kutatási téma a Ts4 program keretében Művelődéskutató Intézet közművelődési kutatásainak keretében folyt. "A művelődés irányításának szervei, politikai és történeti tapasztalatai 1867- 1950" címmel, a VKM mellett egykor működött testületek munkáját volt hivatott feltárni, elsősorban a Magyar Országos Levéltárban őrzött irataik részletes feldolgozásával. Az alapkutatás célja kettős volt: az irányító testületek iratanyagából az irányított közgyűjtemények történetére is feltárni lappangó, ismeretlen dokumentumokat. Különösen hasznosnak mutatkozott ez a munka a dualizmus korára vonatkozóan és ezen belül is a történelmi Magyarország ma javarészt kutathatatlan közgyüjteményeinek, tudományos, régészeti- és múzeumi társulatainak, ásatásaiknak stb. történetét megőrző dokumentumok esetében.

Az így nyert, a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének és Tanácsának iratait bemutató kiadvány javarészt kiadásra készen, össze van állltva. Az anyag további része, az Országos Magyar Gyűjteményegyetem vagy a Magyar Nemzeti Múzeum Tanácsa és a Közgyűjtemények Országos Főfelügylősége, ill. a koalíciós periódus új irányító testületeinek történetére vonatkoző iratok feldolgozása még további teendőket jelentenek.

Mindkét kutatási téma több cikluson keresztül folytatódott és mintegy 25 ember vett benne részt: levéltárosok doktoranduszok, végzett hallgatók. 1976 óta az MTA Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munkabizottságának tagja, több cikluson át titkára.


Fontosabb publikációi:

  1. A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 1849-től 1945-ig. (sajtó alá rend., vál., bevez.). 1970.

  2. 100 levél. Tevan Andor és Kner Imre levelezése 1915-1944. ( vál. , közread.). 1986.

  3. Tevan Andor levelesládájából. (vál., közread.). 1988.

  4. A Franklin Társulat tevékenysége a két világháború között- Kovács Máté emlékkönyv, 1983. 124-137. p.

  5. A művelődés irányitásának szervei, politikai és történeti tapasztalatai 1867-1950. = Közművelődési kutatások, 1985. 11-28. p.

  6. A korai zenei nevelés Magyarországon = Almanach der Ungarischen Kinderkultur, 1990. 64-67. p.

  7. Ismeretlen adatok Jőzsef Attila haláláről - Irodalomtörténet, 1960. 176-181. p.

  8. Az akadémiai könyv-és folyóiratkiadás szervezési kérdései a múltban = MTA I. Oszt. Közl., 1981. 22-33. p.

  9. Radnóti Miklős és a Franklin Társulat = Irodalomtörténet, 1981. 483-487. p.

  10. Molnár Ferenc és a Franklin Társulat - Magyar Könyvszemle, 1982. 220-229. p.

  11. A két világháborű közötti magyar nyomdászat- és könyvtörténetírás forrásainak feltáró munkálatairól - Magyar Grafika, 1983. 60-63. p.

  12. A magyar közgyűjteményi intézményrendszer történetének vázlata a századelőtől 1949-ig. Előzmények. A Műzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége és Tanácsa 1-2. - Magyar Könyvszemle, 1992. 23-43., 139-156. p.

  13. "Könyvbegyüjtés és bezúzás 1946-ban" - Magyar Könyvszemle, 1994. 345-347. p.

  14. Magán- és közgyüjteményeink sorsa a II. világháborúban és az azt követő években 1945-1950. - Magyar Könyvszemle, 1994. 269-280. p.

  15. "Vár állott, most kőhalom...". Magán- és közgyüjteményeink sorsáról a II. világháborúban és az azt követő néhány évben = Fejér Megyei Könyvtáros, 1993. 2. - 1994. 1. 49-65. p.


Krisztina Voit

  Room number 05 Telephone number (ext.) 2243 E-mail address voit@ludens.elte.hu

Résumé


  She finished her studies at the Eötvös Loránd University Faculty of Arts on the department of Hungarian Literature and Library Science in 1963. Since 1963 she was an apprentice on the department of Library Science at ELTE. Since 1971 she is an assistant professor, and since 1982 she is an associate professor. Since 1994 she is the chief professor of the department of Library an Information Science.

  From the begining of the 80's she led two types of searching themes. One of these themes were "To reveal, to register and to publish our cultural and historical memories " this search work was carried out on the title: "The sources of the book history between the First an Second World War" . The aim of this work was to reveal archival materials in this area and to build a database on the fined matarials. The work was rather wide including those archives and manuscript archives where only secunder sources were found. These archives were: Magyar Országos Levéltár, a Budapest Főváros Levéltára a Pest Megyei Levéltár, a Pénzintézeti Központ, a Cégbíróság irattára, az OSZK és az MTA Könyvtárának Kézirattára, a Petőfi Irodalmi Műzeum. The work started in the archives in the country, but because the lack of financial support the work was cancelled. The first result of this work was done in several period and altogether lasted around ten years. It collected together the published papers in the form of a lexicon, titled: "The database of the press in Budapest between 1873 - 1949."


Nincsenek megjegyzések: