Keresés

2018. június 28., csütörtök

Szakdolgozat pályázat: eredményhirdetés

2018. június 28-án került sor Intézetünkben az Év digitális bölcsészeti szakdolgozata pályázat eredményhirdetésére. Az ELTE Digitális Bölcsészet Központjának felhívására 13 pályamű érkezett.
A pályázat szervezőjeként Fodor János, és a központ vezetése nevében Kiszl Péter és Palkó Gábor társ-központvezetők egyetértettek abban, hogy a beérkező dolgozatok különlegesen magas színvonala bizonyítja: létezik és összakapcsolásra érdemes Karunkon a digitális bölcsészeti érdeklődés számtalan formája, megjelenése. A szakdolgozatokban megjelenő interdiszciplináris nyitottság, innovatív, tudós érdeklődés a tanszékek, témavezetők érdeme is, de valamennyi pályázó elismerést érdemel egyéni témaválasztásáért és kiemelkedő munkájáért.

A bíráló bizottságnak négy dolgozat elismerésére volt lehetősége oklevéllel - és az EMMI támogatásával - kulturális belépőjegy-utalvánnyal:

Első helyezést ért el:

A zöngeképzés vizsgálata számítógépes játékkal elicitált emocionális megnyilatkozásokban
Bartók Márton / beszédtudomány mesterszak
"A dolgozatban bemutatott kutatás során egy általam írt számítógépes játék segítségével elicitálok különböző érzelmi állapotokat. Azok hatását a beszédre a játékba integrált - a játékmenetet irányító hangutasításokról készült akusztikai és artikulációs felvételeken elemzem." ... "az érzelemelicitációs technika kidolgozása mellett a rögzített jelek feldolgozása és az adatok vizualizációja is sokrétű számítástechnikai ismeretanyagot igényelt" ... "a kutatás az érzelmi állapotok fonetikai elemzésével fontos alapkutatásként szolgálhat érzelmes beszéd szintéziséhez, illetve automatikus beszédalapú érzelemfelismeréshez."

Megosztott második helyezést értek el:

Informatika a nyelvtanórán
Kocsis Ágnes / magyartanári modul, tanári mesterszak
"Olyan anyanyelv-pedagógiai módszert dolgoztam ki, amely lehetővé teszi azt, hogy a diákok nyelvtanórai kutatások során sajátítsanak el számukra hasznos készségeket és szaktárgyi tudást."

A digitális szövegek olvasásának fejlesztése tantermi környezetben
Nagy Noémi / tanári mesterképzést (történelem-magyar)
"Szakdolgozatomban a digitális és nyomtatott szövegek közötti különbségekkel (nyelvészeti, szerkezeti, olvasási stratégiák és mintázat) foglalkozom. Empirikus kutatást végeztem vidéki és fővárosi középiskolás diákokkal (összesen 400 fővel) online kérdőíves módszerrel. A diákok digitális és hagyományos olvasási szokásait, stratégiáikat, szövegfeldolozási műveletekkel kapcsolatos ismereteiket mértem fel."

A jegyzetelés támogatása
Bencze Norbert / alkalmazott nyelvészet mesterszak, interkulturális nyelvészet szakirány
"Diplomamunkám a felsőoktatásban használt jegyzetelést vizsgálja 46 előadásjegyzet és 230 attitűdkérdőív segítségével. A dolgozat célja volt a szakirodalmi áttekintés és rendezés, illetve a tanulási folyamatokban való használhatóság áttekintése. A dolgozatban megjelenik a digitális jegyzeteknek, jegyzetelési módoknak az analóg jegyzeteléssel való szembeállítása, felhívva a figyelmet arra, hogy a digitális jegyzetelés a későbbiekben egyre nagyobb szerepet kap a felsőoktatásban is."

- Fényképek az eredményhirdetésről
- A hír az ELTE honlapján / az ELTE BTK honlapján


Nincsenek megjegyzések: